Nächste Termine

Formen

 Gelbgurt

基本拳 Ji Ben Quan

Gelbgurt mit grünem Strich

       
     
青年拳一 Qing Nian Quan I
青年拳二 Qing Nian Quan II

Grüngurt

青年拳对打 Qing Nian Quan Sparring
少林基本拳 Shao Lin Ji Ben Quan
基本气 Ji Ben Qi